X

IS EEN DNA-TEST IETS VOOR MIJ?

Algemene voorwaarden iGene Products B.V.

Artikel 1. Definities  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

 1. algemene voorwaarden: deze  algemene voorwaarden.
 2. iGene: de handelsnaam van de besloten vennootschap iGene Products B.V., gevestigd aan de Oude Haven 102, 6511 XH Nijmegen, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 63823764, vestigingsnummer 000032700318. iGene is aanbieder van genetische zelftests en gebruiker van deze algemene voorwaarden;  
 3. Klant: de wederpartij van iGene die een overeenkomst sluit voor een genetische zelftest. In deze voorwaarden omschreven als hij, maar van toepassing op zowel vrouwen als mannen. De klant is een rechtspersoon of een meerderjarig persoon van achttien ( 18 ) jaar of ouder.
 4. Diensten/dienstverlening;  alle door iGene aan de klant te leveren en ter beschikking gestelde diensten, producten , web- en/of mobiele toepassingen of software met betrekking tot de iGene genetische zelftest en daaraan gerelateerde diensten van iGene.
 5. iGene test: de genetische test behorende bij de iGene dienst.
 6. iGene DNA-test: pakket dat besteld kan worden op de website van iGene waarmee de klant DNA kan afnemen middels speeksel of wangslijm.
 7. iGene applicatie: programma dat kan worden gebruikt op een mobiele telefoon, tablet of PC waarmee de uitslagen (bestaande uit informatie, leefstijladviezen en/of aanbevelingen) van de iGene test kunnen worden geraadpleegd.
 8. iGene rapportage: alle informatie, leefstijladviezen en/of aanbevelingen die in de iGene applicatie kan worden geraadpleegd.
 9. Persoonlijke informatie: alle persoonlijke informatie die door de klant aan iGene op de website voor bevestiging van de bestelling bij iGene is ingevuld.   iGene gebruikt geen persoonlijke informatie om de klant te identificeren. Ook naam, e-mail en adresgegevens worden niet of slechts tijdelijk opgeslagen voor zover noodzakelijk voor uitvoering van de dienst.
 10. Software: betekent de software in licentie ter beschikking gesteld aan de klant voor het gebruik van de iGene applicatie.
 11. Website: betekent de user interface , functionaliteit en inhoud onder de domeinnaam iGene beschikbaar gesteld.
 12. Geaggregeerde Genetische of gerapporteerde informatie: is genetische of gerapporteerde informatie die is ontdaan van registratie-informatie en wordt samengevoegd met genetische gegevens van andere anonieme gebruikers, waarbij iGene waarborgt dat de individuele- en persoonlijke informatie niet wordt blootgesteld aan derden.
 13. Intellectuele eigendomsrechten; zoals het auteursrecht: het exclusieve recht van een auteur om zijn creatieve werken te openbaren en te verveelvoudigen. Het databankenrecht: het exclusieve recht om verzamelingen van (al dan niet auteursrechtelijk beschermde) elementen te openbaren en te vermenigvuldigen. Het octrooirecht: het exclusieve recht van de octrooihouder om zijn uitvinding uit te baten, in ruil voor openbaarmaking van die uitvinding. Het merkenrecht: het alleenrecht op het voeren van een bepaald merk (zoals een productnaam of logo). Het handelsnamenrecht: het verbod op het voeren van een jongere verwarring wekkende handelsnaam. Het tekeningen- en modellenrecht: het alleenrecht op het voorzien van producten van een bepaalde tekening (afbeelding) en op het vormgeven van producten volgens een bepaald model. 

Artikel 2. Algemeen

 1. iGene levert informatie op basis van een genetische zelftest waarmee klanten hun individuele welzijn kunnen proberen te verbeteren. Op basis van de iGene test en de daarbij behorende rapportage kunnen klanten besluiten hun leefstijl aan te passen alsmede de verstrekte informatie te delen met een arts. iGene biedt geen medische diensten,  is geen medisch hulpmiddel en zij verstrekt geen medische adviezen.  
 2. De door iGene verstrekte informatie is een vertaalslag van berekende waarden en een opsomming van algemeen beschikbare preventie-informatie rondom diverse aandoeningen. Aan de berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend en de klant vrijwaart iGene voor de gevolgen van alle eventuele fouten in de berekende waarden, van welke aard of oorsprong dan ook. De leefstijladviezen en berichten zijn aanbevelingen van algemene aard en vormen in geen enkel opzicht een persoonlijk of medisch advies. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op openbare externe bronnen.  
 3. Klanten wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan een arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Ook adviseren wij klanten om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van de door iGene gegeven informatie.
 4. De iGene dienstverlening geeft de klant informatie over mogelijke leefstijladviezen en kennis van bepaalde (medische) aandoeningen en/of begrippen, maar kan en mag nooit leiden tot een diagnose, preventie of behandeling van een aandoening of ziekte. Informatie van iGene is nooit bedoeld voor advisering of diagnose van gezondheidsproblematiek..
 5. De toepassing van de aanbevelingen is volledig een eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker en iGene kan hier nimmer aansprakelijk voor worden gesteld. Als een klant zich op welk moment dan ook, zorgen maakt of deze aanbevelingen correct zijn in zijn individuele geval, dient deze een arts te raadplegen, alvorens te handelen of niet te handelen naar aanleiding van de stellingen, informatie of aanbevelingen in de iGene rapportage. 
 6. De klant bevestigt dat hij begrijpt dat fysieke training en/of verandering van eetgewoontes risico’s met zich meebrengt en dat hij voor alle acties die hij neemt (of niet neemt) naar aanleiding van de informatie en/of aanbevelingen in de iGene rapportage hier te allen tijde volledig zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor is en blijft. iGene sluit hiervoor elke aansprakelijkheid uit. De klant vrijwaart iGene en/of haar functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers, volledig. 

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorwaarden, diensten en leveringen van iGene, alsmede op alle tussen de klant en iGene gesloten overeenkomsten.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. iGene en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen, 
  ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

Artikel 4.  Totstandkoming overeenkomst en herroepingsrecht

 1. Alle overeenkomsten tussen de klant en iGene komen tot stand door aanvraag door de klant van de iGene DNA-test of het gebruik van de iGene applicatie. 
 2. De klant heeft het recht de bestelling van de iGene DNA-test tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de inhoud van de kit in ongebruikte staat verkeert. Bij het gebruik van de wattenstaafjes of de buiscodestickers is de bestelling van de kit definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht de klant gebruik maken van het herroepingsrecht, dan heeft de klant na annulering nogmaals 14 dagen om de iGene DNA-test retour te sturen. De klant krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van de klant thuis naar iGene is voor zijn eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan iGene geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht zal de klant contact met iGene opnemen door middel van het modelformulier voor herroeping of dit op andere ondubbelzinnige wijze aan iGene kenbaar maken. iGene zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van de retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 5. Uitvoering opdracht

 1. iGene zal de opdracht van de klant en de diensten/dienstverlening naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed opdrachtnemerschap en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap voor zover dat verwerkt is in de systemen van iGene.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft iGene het recht om bepaalde of alle werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan iGene aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig aan iGene worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan iGene zijn verstrekt, heeft iGene het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen, hetgeen de betalingsverplichting van de klant onverlet laat.
 4. iGene is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer iGene is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. De klant vrijwaart iGene voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is. 

Artikel 6.  Uitvoering

 1. Via een bericht in de iGene applicatie wordt de klant op de hoogte gebracht van het feit dat zijn DNA profiel is geanalyseerd en uitgewerkt en klaar staat voor inzage. Ook aanvullingen, nieuwe kennis en/of nadere uitwerkingen van het DNA profiel van de klant worden via een bericht in de iGene applicatie aan de klant kenbaar gemaakt. De klant kan dan inloggen op zijn persoonlijke account en krijgt dan direct toegang tot alle informatie die van toepassing is op zijn DNA profiel.
 2. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat de dienstverlening van iGene wordt  geleverd op basis van de huidige stand van genetische onderzoek en technologie in gebruik door iGene op het moment van de aankoop en voor zover dat is verwerkt in de systemen van iGene. Genetisch onderzoek, wetenschappelijke kennis en technologie evolueren.  
 3. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat de vorm en aard van de dienstverlening die iGene aanbiedt, zonder voorafgaande kennisgeving aan hem, van tijd tot tijd kan verschillen. Als onderdeel van deze voortdurende innovatie, erkent de klant dat iGene zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen inzicht en goeddunken kan stoppen (permanent of tijdelijk) met het leveren of wijzigen van een aantal diensten. 
 4. De klant kan na afname van de iGene test, de keuze krijgen uit een betaald iGene-account of een gratis iGene-account. Als de klant stopt met het betaalde iGene-account (maandelijks opzegbaar) dan wordt zijn account automatisch omgezet in een gratis iGene-account. Het gratis iGene-account hoeft verder niet te worden opgezegd. Het blijft automatisch actief. iGene behoudt zich het recht voor om naar eigen beoordeling een gratis iGene-account te verwijderen. Een betaald iGene-account kan worden verwijderd indien de klant of gebruiker zich niet houdt aan de daarvoor door iGene gestelde regels of voorwaarden.
 5. De klant erkent dat iGene bevoegd is de bewaartermijn en inzagetermijn voor de geleverde dienst tot een maximum aantal dagen vast te stellen. De klant erkent en aanvaardt dat iGene geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt voor het verwijderen van berichten of andere inhoud, of voor het verlies van genetische informatie als gevolg van een storing of vernietiging van servergegevens of andere catastrofistische gebeurtenissen. 

Artikel 7 . Klachten

 1. Wanneer de klant een klacht heeft met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten van iGene dan dient hij dit schriftelijk, binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de verzenddatum van het DNA materiaal of 7 dagen na het ontstaan van de klacht, aan iGene kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de verrichte werkzaamheden en/of de geleverde diensten geacht worden te zijn goedgekeurd door de klant.
 2. In geval van klachten heeft iGene de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, het kosteloos verbeteren,  het opnieuw verrichten van de afgekeurde dienstverlening en/of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht. 

Artikel 8. Abonnementen

 1. Na ontvangst van de iGene DNA-test en de daarbij horende accountaanmelding in de iGene applicatie, ontstaat een vrijblijvend en gratis te raadplegen rapportage of een uitgebreider en meer omvattend, betaald abonnement, welke te raadplegen is via de iGene applicatie.
 2. De betaalde applicatie zorgt voor up-to-date specifiek op de klant gerichte nadere informatie, kennis en wetenschap inzake zijn DNA profiel, met als doel inzicht te geven in de mogelijkheden om zijn welzijn te vergroten.
 3. De betaling van het uitgebreide abonnement geschiedt maandelijks via afschrijving van de rekening van de klant of via de Appstore waar de klant de iGene applicatie heeft gedownload.

Artikel 9. Prijzen en betaling

 1. Het totaalbedrag voor de iGene DNA-test dient door iGene ontvangen te zijn voordat de aanvraag verwerkt wordt en de iGene DNA-test wordt verzonden.
 2. De hoogte van de door de klant aan iGene verschuldigde vergoeding en de betaalwijze  is voorafgaand aan het uitvoeren van de dienstverlening tussen partijen vastgesteld, en dient vooraf middels elektronische betaling te worden voldaan.  
 3. De prijzen voor de dienstverlening staan vermeldt op de website, en kunnen te allen tijde door iGene worden gewijzigd.
 4. Indien door de klant niet gekozen is voor elektronische betaling, dient betaling aan iGene plaats te vinden binnen zeven dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening. De dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van iGene geldt daarbij als de dag van betaling. Wanneer gekozen is voor betaling middels automatische incasso, dient de klant ervoor te zorgen dat er te allen tijde voldoende saldo op de aangewezen rekening  aanwezig om de incasso uit te voeren. Het totaalbedrag van deze factuur dient door iGene ontvangen te zijn voordat zij haar Diensten/dienstverlening verricht.
 5. Indien de klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is de klant van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. iGene is vanaf dat moment gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Tevens is de klant in dat geval gehouden tot vergoeding van alle door iGene gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. 

Artikel 10. Overmacht

 1. iGene is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien iGene daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor een partij redelijkerwijs niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Wanneer een overmachtssituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend. 

Artikel 11.  Intellectueel Eigendom

 1. iGene is eigenaar van of houder van het gebruiksrecht op alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de iGene Website(s), app(s), test(en) en productie(s). De overeenkomst behelst geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij iGene rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens of voortvloeien uit de dienstverlening, behoren toe aan iGene.
 2. Alle door iGene verstrekte stukken, zoals rapporten, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van iGene worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. iGene behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. De klant verklaart dat hij door het verstrekken van een speekselmonster c.q. zijn genetische materiaal, geen enkel recht verwerft in commerciële producten en/of diensten die iGene of haar partners ontwikkelt. De klant dient specifiek te begrijpen dat hij nimmer een vergoeding zal ontvangen voor onderzoek of van commerciële producten en/of diensten die iGene of haar partners ontwikkelt als gevolg van de door de klant beschikbaar gestelde genetische informatie of zelf- gerapporteerde informatie. 

Artikel 12. Verklaringen klant

 1. Iedere klant verklaart dat hij achttien (18) jaar of ouder is op het moment dat hij een speeksel monster afgeeft en toegang krijgt tot zijn genetische informatie . 
 2. Minderjarige personen hebben de mogelijkheid een iGene test te laten doen door middel van het machtigen van een volwassen persoon. Deze gemachtigde dient de volmacht gezamenlijk met zijn identiteitsbewijs en het speekselmonster van de betreffende minderjarige persoon aan iGene te zenden.
 3. Iedere klant garandeert dat het speekselmonster dat hij verstrekt zijn eigen speeksel/DNA is, met uitzondering van bovengenoemde situatie. Bij inlevering van speeksel voor een persoon van wie men wettelijke toestemming heeft verkregen dient een volmacht en identiteitsbewijs te worden meegestuurd en wordt vooraf aangegeven dat het verstrekte monster het monster van de minderjarige persoon zal zijn.
 4. De klant verklaart ermee akkoord te zijn dat het speekselmonster wat door hem is verstrekt en alle verkregen gegevens kunnen worden overgedragen en/of verwerkt buiten het land waar de klant woonachtig is.
 5. De klant verklaart door acceptatie van deze voorwaarden dat hij een natuurlijk persoon is, de aanvraag voor zichzelf indient en geen verzekeringsmaatschappij of werkgever etc. voor het verkrijgen van informatie over een verzekerde of een medewerker.
 6. De klant is zelf verantwoordelijk voor alle mogelijke gevolgen van het delen van zijn genetische- en gerapporteerde informatie.
 7. De klant verklaart dat hij de bevoegdheid heeft, volgens de wetten van de staat/het land of het rechtsgebied waar hij woont, om het bovenstaande te verklaren. In geval van overtreding van een van deze verklaringen heeft iGene het recht om haar dienstverlening op te schorten of het account van de klant op te heffen. De klant vrijwaart iGene en haar relaties tegen elke aansprakelijkheid, kosten of schade die voortvloeit uit de schending van deze afspraken.
 8. De klant erkent dat alle gebruikersinformatie, zowel openbaar als privé geplaatst, de verantwoordelijkheid is van de persoon van wie deze gebruikersgegevens afkomstig zijn. Dit betekent dat de klant volledig zelf, en niet iGene, verantwoordelijk is voor alle gebruikerscontent die hij uploadt , post, e-mailt , of op andere wijze via de dienstverlening van iGene verkrijgt.
 9. De klant erkent, verklaart en aanvaardt uitdrukkelijk:
  - dat het gebruik van de dienstverlening van iGene geheel voor eigen risico is;
  - dat de geleverde diensten niet per definitie ononderbroken, tijdig, onfeilbaar veilig en zonder fouten zijn;
  - dat de resultaten die worden verkregen door het gebruik van de diensten van iGene niet altijd correct of betrouwbaar zijn;
  - dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie en/of ander materiaal door de klant gekocht bij iGene misschien niet aan zijn verwachtingen voldoet;
  - dat al de gedownloade of anders verkregen informatie voor eigen verantwoordelijkheid en risico komt en dat de klant derhalve zelf verantwoordelijk is voor eventuele schade aan zijn telefoon, tablet of computer of het verlies van gegevens als het gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal;
  - dat iGene niet aansprakelijk is voor de beëindiging van de klant zijn toegang tot de diensten van iGene bij het vermoeden van oneigenlijk gebruik, fraude, misbruik of illegale activiteiten;
  - dat iGene het recht heeft om toezicht te houden op elk gebruik van haar systemen;
  - dat iGene gebruik maakt van cookies en andere soortgelijke technologieën voor statistische doeleinden in verband met het gebruik van de website. 

Artikel 13. Onwettige en verboden gebruik

 1. Als voorwaarde voor het gebruik van de dienstverlening van iGene, garandeert de klant dat hij geen onwettig of verboden gebruik maakt van de dienstverlening van iGene. Het is de klant verboden op zodanige wijze gebruik te maken van de dienstverlening van iGene dat er schade, een storing of aantasting aan, of overbelasting van de dienstverlening  van iGene wordt veroorzaakt en/of het gebruik en genot van de diensten wordt belemmerd.  
 2. Verder gaat de klant ermee akkoord dat de dienstverlening van iGene niet gebruikt mag worden voor:
  (1) het uploaden en/of op enige wijze verspreiden en/of overdragen van materiaal/gegevens wat denigrerend, lasterlijk , obsceen of aanstootgevend  is of iets dat redelijkerwijs kan worden opgevat als intimidatie of kleinering op basis van ras , huidskleur, afkomst , geslacht , seksuele geaardheid, leeftijd, handicap , godsdienst of politieke overtuiging, of andere wettelijk beschermde status ;
  (2) het achterhalen van gegevens van derden, dan wel een klant proberen te identificeren en/of contact op te nemen met andere klanten van iGene;
  (3) het downloaden van enig bestand dat geplaatst is door een andere gebruiker van iGene;
  (4) het uploaden  en/of verzenden van inhoud die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van iGene of een andere gerelateerde partij van iGene;
  (5) schade toebrengen aan minderjarigen op enigerlei wijze;
  (6) het uploaden, plaatsen, mailen of anderszins verzenden van enig materiaal dat software virussen of andere computercodes bevat, bestanden of programma's te onderbreken, vernietigen of beperken van de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur van iGene;  
  (7) het daadwerkelijk overschrijven van enig beveiligingsonderdeel van iGene software, of een poging daartoe;
  (8) het belemmeren of verstoren van servers of netwerken verbonden met de iGene dienstverlening, of het overtreden van regels, procedures, beleid of reglementen van netwerken van iGene.
 3. Als de klant zich niet aan deze algemene voorwaarden houdt en/of iGene heeft een redelijke grond om te vermoeden dat de klant deze voorwaarden heeft geschonden, dan behoudt iGene zich het recht voor om haar dienstverlening op te schorten of te beëindigen, dan wel de toegang tot het account te weigeren en/of al het huidig of toekomstig gebruik van de diensten (of enig gedeelte daarvan) te weigeren, zonder restitutie van de door de klant betaalde vergoeding of recht van de klant op schadevergoeding.

Artikel 14. Risico's en overwegingen

 1. Op het moment dat iGene de rapportage ter inzage kenbaar maakt aan de klant is deze kennis onherroepelijk. De klant is zich ervan bewust en aanvaardt dat niet alle informatie per definitie positief is. De klant begrijpt dat als de wetenschap ten aanzien van bepaalde aandoeningen en/of ziektes vooruitgang  of nieuwe ontwikkelingen boekt, dit de betekenis van de beoordeling van het DNA van de klant kan beïnvloeden.
 2. Door de rapportage kan de klant informatie over zichzelf verkrijgen waar hij niet op had gerekend. Deze informatie kan sterke emoties oproepen en heeft het potentieel om het leven en wereldbeeld van de klant te veranderen. De klant kan dingen over zichzelf ontdekken die ontroeren en onomkeerbaar kunnen zijn. Daarnaast kunnen deze gegevens niet te controleren en/of te wijzigen zijn (bijvoorbeeld: de vader is niet genetisch de vader, verrassende feiten met betrekking tot voorouders, of het gegeven dat iemand met het genotype als de klant een hoger dan wellicht gemiddelde kans heeft op het ontwikkelen van een specifieke aandoening of ziekte ). De klant is zich bewust dat deze resultaten sociale, juridische of economische gevolgen kunnen hebben, en aanvaardt dit risico. iGene aanvaardt ten aanzien hiervan geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Het kan mogelijk zijn dat het laboratorium niet in staat is om het speekselmonster van de klant te verwerken, bijvoorbeeld als het ingeleverde speeksel niet een voldoende hoeveelheid DNA bevat, er onvoldoende speeksel is aangeleverd, of de verwerking van de resultaten niet in overeenstemming is met de actuele meetstandaards van iGene, dan of om een andere reden. Daarnaast kan het laboratoriumproces leiden tot fouten. iGene is hiervoor nooit aansprakelijk.
 4. Als de eerste verwerking mislukt om een van bovengenoemde redenen dan zal iGene hetzelfde monster opnieuw proberen te verwerken zonder kosten voor de klant. Als de tweede poging met hetzelfde monster wederom mislukt,  dan zal iGene kosteloos een andere kit sturen naar de klant om een nieuw (tweede) monster te verzamelen. Als de klant deze optie niet afneemt, dan heeft hij uitsluitend recht op terugbetaling van het aan iGene betaalde bedrag verminderd met verzend- en administratiekosten. De klant is zich bewust dat de verwerking van het DNA materiaal volgens de hoge eisen van iGene kan leiden tot kleine foutjes in het laboratorium, in procesdata of verkeerd geïnterpreteerde of onjuiste gegevens. Aangezien deze mogelijkheid van tevoren bekend is, hebben de gebruikers geen recht op restitutie wanneer deze fouten voorkomen.
 5. De klant is zich bewust dat hij zijn gedrag met betrekking tot zijn gezondheid niet uitsluitend moet veranderen op basis van de informatie van iGene. iGene adviseert iedere klant bij zorgen over de verkregen genetische informatie, deze te bespreken met een arts of andere deskundige zorgverlener voor de correctheid van de genetische informatie en mogelijke gevolgacties. Voor de meest voorkomende ziekten geldt dat de genen die we kennen alleen verantwoordelijk zijn voor een klein deel van het risico. Er kunnen onbekende genen, omgevingsfactoren of levensstijl keuzes zijn die veel belangrijker voorspellers zijn. Indien uit de genetische gegevens van de klant blijkt dat hij geen verhoogd genetisch risico op een bepaalde ziekte of aandoening heeft dan kan hij er niet van uitgaan dat hij deze ziekte niet kan ontwikkelen en/of beschermd is. Het omgekeerde is ook waar, als uit de genetische gegevens van de klant blijkt dat hij een verhoogd genetisch risico op een bepaalde ziekte of aandoening heeft, dan betekent dit niet automatisch dat de hij deze ziekte of aandoening  definitief zat ontwikkelen. In beide gevallen aanvaardt iGene geen enkele aansprakelijkheid en adviseert iGene u, voor meer zekerheid contact op te nemen met uw arts of andere deskundige zorgverlener.
 6. Genetisch onderzoek is nooit volledig. Het DNA wordt gekoppeld aan, en geïnterpreteerd op basis van, allerlei medische gegevens, onderzoeken en gepubliceerde wetenschappelijke studies. Het kan gebeuren dat sommige interpretaties niet op de klant van toepassing zijn. Ook toekomstig wetenschappelijk onderzoek kan de interpretatie van het DNA van de klant  veranderen. In de toekomst kan blijken dat bepaald wetenschappelijk onderzoek onvolledig of onjuist is. iGene is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de klant is uit gegaan van door iGene verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. iGene adviseert haar klant zeer zorgvuldig te zijn met het delen van genetische informatie. Genetische informatie die de klant wilt delen met zijn arts of andere zorgverlener kan wellicht ongewild deel van zijn medisch dossier worden en via die route toegankelijk zijn voor andere zorgverleners en / of verzekeringsmaatschappijen in de toekomst. Genetische informatie die de klant deelt met familie, vrienden of werkgevers kan worden gebruikt tegen het belang van de klant.  
 8. De iGene dienstverlening geeft de klant informatie over mogelijke leefstijladviezen en kennis van bepaalde  (medisch) aandoeningen en/of begrippen, maar kan en mag nooit leiden tot een diagnose, preventie of behandeling van een aandoening of ziekte - of verband houdend met - uw persoonlijke klachten of omstandigheden. Alle informatie van iGene is nooit bedoeld voor advisering of diagnose van gezondheidsproblematiek.

Artikel 15.  Aansprakelijkheid

 1. iGene zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een goed opdrachtnemer verwacht mag worden. Indien een fout gemaakt wordt doordat de klant onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt dan is iGene hiervoor, maar ook voor de daardoor ontstane schade, nimmer aansprakelijk.  
 2. iGene is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van:
  a. enige tekortkomingen in de dienstverlening en/of uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van iGene;
  b. alle effecten (sociaal, psychologisch, lichamelijk, economisch etc.) die de klant ervaart en/of heeft door de verkregen iGene informatie;
  c. het gebruik door de klant van of de onmogelijkheid van de diensten;
  d. alle maatregelen die de klant neemt op basis van de verkregen informatie via iGene;
  e. data, informatie en berichten gekocht of verkregen via iGene;
  f. ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van de klant van zijn gegevens;
  g. verklaringen of gedrag van derden op de diensten.
 3. iGene is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.
 4. De klant is gehouden al die (preventieve) maatregelen te nemen die redelijkerwijs mogelijk en/of noodzakelijk zijn om eventuele schade te voorkomen of te beperken. Ook blijft de klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn account en aangemaakte accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). Onverminderd het bepaalde in artikel 15 kan aansprakelijkheid van iGene slechts op straffe van verval van alle rechten ontstaan indien de klant iGene onverwijld, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan iGene een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gegund en iGene ook na die termijn toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de desbetreffende verplichtingen.
 5. De totale aansprakelijkheid van iGene is in elk geval beperkt tot vergoeding van de door opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal euro € 1.000,= (duizend euro).
 6. iGene heeft te allen tijde het recht onverplicht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de klant ongedaan te maken.
 7. De klant vrijwaart iGene tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 16.  Vertrouwelijkheid

 1. iGene koppelt persoonsgegevens die nodig zijn voor het versturen van het product niet aan de genetische gegevens. Het postadres en de genetische gegevens worden op losstaande servers opgeslagen. Na levering van de kit wordt het postadres verwijderd uit de administratieve systemen van iGene. De betaalgegevens blijven bewaard. Na afronding van de test worden de onderzochte DNA-monsters vernietigd.
 2. iGene kan DNA gegevens alleen delen met derde partijen (zoals een zorgprofessional) wanneer de klant hiervoor zelf in de iGene app toestemming geeft hiervoor.

Artikel 17. Export Control en toepasselijke wetten en voorschriften

 1. Door acceptatie van de voorwaarden gaat de klant ermee akkoord om te voldoen aan alle door de Nederlandse wet gestelde regels. In het bijzonder gaat de klant ermee akkoord;
  a) dat het verstrekken van zijn speekselmonster niet is onderworpen aan een exportverbod of er een beperking geldt in het land waar de klant woont;
  b) dat het onderzoek en de gegevens kunnen worden overgedragen en/of verwerkt buiten het land waar de klant woont;
  c) dat de klant zal voldoen aan alle toepasselijke regels en wetten met betrekking tot de overdracht van de gegevens, die door de Nederlandse wet zijn gesteld en/of die door het land van waaruit de klant toegang heeft hiertoe zijn gesteld.

Artikel 18.  Wijzigingen in de voorwaarden en/of dienstverlening

 1. iGene behoudt zich het recht voor om op elk moment indien zij dit wenst, haar voorwaarden en/of dienstverlening of een deel daarvan te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent, met of zonder kennisgeving . De klant erkent en gaat ermee akkoord dat bovengenoemde wijzigingen kunnen leiden tot een vertraging in dienstverlening van een aantal van de iGene functies of diensten. iGene is hier jegens haar klant nimmer voor aansprakelijk.
 2. iGene is jegens de klant of een derde partij nimmer aansprakelijk voor andere wijzigingen, schorsing of intrekking van haar voorwaarden en/of dienstverlening.
 3. Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de voorwaarden van iGene dan zullen deze gewijzigde voorwaarden op de website worden geplaatst en eventueel aan de klant persoonlijk beschikbaar worden gesteld. Wanneer de klant niet wil instemmen met wijzigingen van de algemene voorwaarden kan hij de overeenkomst beëindigen per datum van de ingang van deze wijzigingen.
 4. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat indien hij na wijziging van de algemene voorwaarden, gebruik maakt van de dienstverlening van iGene, dit gebruik wordt beschouwd als aanvaarding van de bijgewerkte algemene voorwaarden.
 5. De updates van de software die voor de klant beschikbaar zijn dienen van tijd tot tijd te worden gedownload. Deze updates zijn bedoeld om de dienstverlening van iGene te verbeteren, te versterken en verder te ontwikkelen. De klant gaat ermee akkoord deze updates te ontvangen en te downloaden en geeft iGene toestemming deze aan hem te leveren, als onderdeel van het gebruik van de diensten van iGene. 

Artikel 19. Opzegging

 1. Deze algemene voorwaarden blijven ook na beëindiging van een betaald of gratis account onverminderd van toepassing.
 2. De klant is op ieder moment gerechtigd haar abonnement, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, met iGene op te zeggen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden. Als de klant een online bericht verstuurd zal iGene de klant vragen deze opzegging te bevestigen, waarna het betaalde abonnement beëindigd wordt.

Artikel 20. Toepasselijk recht

 1. Op alle tussen de klant en iGene gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke voortvloeien uit de tussen de klant en iGene bestaande relatie, gesloten overeenkomsten, verleende dienstverlening en ontstane rechtsbetrekking zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse bevoegde rechter van de vestigingsplaats van iGene, ongeacht het land van herkomst van de klant of waar de klant toegang heeft tot iGene.
logo iGene

© Copyright 2024 - iGene | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring
iGene / Oude Haven 102 / 6511 XH Nijmegen / +31 (0)10 310 4200 info@igene.eu